Klachtenregeling

Finex Accountants & Adviseurs B.V. hecht aan tevreden relaties en daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u desondanks ontevreden zijn over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of over welke aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling opgesteld.

Het doel van onze klachtenregeling is primair om klachten van klanten, van eigen medewerkers dan wel van andere belanghebbenden, naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het doel van onze klachtenregeling om van de klachten te leren en indien nodig onze werkwijze aan te passen ter voorkoming van (nieuwe) klachten.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte en gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en waar mogelijk willen wij met u kijken naar een passende oplossing.

Hoe dient u uw klacht in?
U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij de heer mr. F.E. Tempel, Wiekenweg 53A, 3815 KL Amersfoort of via email: frans@finexaccountants.nl.

Indien de klacht is gericht tegen de heer Tempel of bij zijn afwezigheid, kunt u uw klacht indienen bij mevrouw H. Ossel AA, Wiekenweg 53A, 3815KL Amersfoort of via email: henriet@finexaccountants.nl.

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens in uw klacht te vermelden:

  • uw eigen naam, bedrijfsnaam, adres, (mobiele) telefoonnummer en/of emailadres;
  • de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;
  • de vermelding dat het om een klacht gaat met daarbij een duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief onderbouwing met stukken en vermelding van relevante feiten en omstandigheden;
  • de reden waarom u een klacht indient;
  • de datum van constateren van de klachtwaardige gedraging en de datum waarop de gedraging heeft plaatsgevonden.

Als u een voorstel heeft voor de afwikkeling van de klacht kunt u dat ook aangeven.

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?
Wij behandelen uw klacht op de onderstaande wijze:

  • Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
  • Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch in beginsel binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht, inhoudelijk reageren op uw klacht en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden. Indien onze reactie niet binnen zes weken kan worden gegeven, ontvangt u daarvan bericht en zullen wij indien mogelijk aangeven binnen welke termijn wij verwachten een inhoudelijke reactie te kunnen geven.

Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven wie van onze organisatie met de afhandeling van uw klacht belast is geweest.

Overigens kunt u gedurende de klachtbehandeling aangeven dat de medewerker tegen wie uw klacht zich richt aan uw klacht tegemoet is gekomen. Zodra u dat heeft aangegeven vervalt de klacht en wordt de behandeling ervan gestaakt.
Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of dat uw klacht naar uw mening nog steeds niet bevredigend is afgehandeld, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de heer Tempel of mevrouw Ossel.

Overige aspecten
Wij wijzen u erop dat op al onze dienstverlening onze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat de afhandeling van klachten binnen deze voorwaarden geschiedt.

Mede in verband met onze beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

Wij vertrouwen op een goede verdere relatie en samenwerking.