Verbod privégebruik auto van DGA niet geaccepteerd

Indien aan een dga een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld, is net als bij gewone werknemers in principe een bijtelling verschuldigd. Die bijtelling mag achterwege worden gelaten indien de auto voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. De bewijslast daarvoor ligt bij de belastingplichtige.


In een recent arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden ging het om een dga die van zijn eigen BV een auto ter beschikking had gekregen. Deze auto mocht hij niet voor privédoeleinden gebruiken. Dat was ook zo vastgelegd in de arbeidsovereenkomst met de BV.


Op verzoek van de dga verstrekte de belastinginspecteur een ‘verklaring geen privégebruik auto’, waarna de BV geen rekening hield met een bijtelling over de jaren 2012, 2013 en 2014. Bij een belastingcontrole legde de inspecteur desalniettemin naheffingsaanslagen op in verband met de bijtelling, welke werden verhoogd met 25% boete. Volgens de inspecteur had het verbod op het privégebruik geen realiteitswaarde omdat kort gezegd de dga alles zelf in de hand had.


De dga gaf vervolgens aan dat de auto door hem en andere werknemers van de BV alleen voor dienstritten was gebruikt en dat de auto na gebruik op het terrein van de BV werd geparkeerd en na sluitingstijd achter een afsluitbaar hek stond. De feitelijke beschikkingsmacht over de auto lag naar zijn mening dan ook niet bij hem, maar bij de BV.


Het hof was van mening dat er geen sprake was van een situatie waarin de auto alleen mocht worden gebruikt voor opdrachten van zijn werkgever om personen of goederen te vervoeren. De dga kon als enige directeur van de BV zelf bepalen op welke wijze hij de auto kon gebruiken. Het verbod in de arbeidsovereenkomst maakte dat niet anders, omdat het verbod niet van belang was voor de vraag of de auto ter beschikking was gesteld. Ook het feit dat andere werknemers de auto mochten gebruiken maakte het oordeel van het hof niet anders, omdat zij de auto alleen mochten gebruiken na overleg met de dga. Het beroep van de dga werd daarom ongegrond verklaard.


Indien u als dga dan ook geen rekening houdt met een bijtelling, zorg dan wel voor voldoende bewijs dat u de auto ook daadwerkelijk niet voor privé-doeleinden gebruikt.